यस प्रकार जराथुस्त्र बोल्यो-फ्रेडरिक नित्शे

Amazon.com: Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone and Nobody ...पहिलो भाग
I. तिन कायान्तरण
II. सदाचारको शैक्षिक कुर्सि
III. आउँदै छ...