१. दर्शनको बिकास र आधारभुत मान्यताहरु    २. दर्शशास्त्रको इतिहाँस
३. पुर्विय दर्शन                                               ४. पाश्चात्य दर्शन

दर्शनका साखाहरु    
१. तत्वमिमांस
२. ज्ञानमिमांस
३. नितिशास्त्र
४. सौन्दर्यशास्त्र